You are here

Blog của tuongnangtien

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Oh My Dak Nong

Rừng Dak Nong 5/2017

Oh my Darling, Oh my Darling
Oh my Darling Clementine
You are lost and gone forever

Dreadful sorry, Clementine 

Percy Montrose

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Vọng Ngoại & Trọng Ngoại

Tôi chẳng có tư tưởng gì ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác –Lê.

Hồ Chí Minh

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Loa & Net

Buồn tất cả.

Chỉ cái loa là vui!

Nguyễn Chí Thiện

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Thời Tiết & Biệt Phủ