You are here

Blog của tuongnangtien

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Nạn Nhân & Thủ Phạm

Thấy ngay thủ phạm: vàng sao lá cờ!

Nguyễn Chí Thiện (1961)

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Ngư Dân & Biển Cả