You are here

Blog của tuongnangtien

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Vàng & Cứt

Nếu bạn để chính phủ (cộng sản) điều hành sa mạc Sahara, trong 5 năm chúng ta sẽ thiếu cát.

 Milton Friedman

 

 

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Tiền/Vàng & Nước Mắt

Vấn đề với chủ nghĩa xã hội là tới lúc nào đó nó sẽ dùng hết tiền của người khác.

 Margaret Thatcher

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Côn Minh & Bắc Kinh

Trung Hoa (dường như) chưa từng thoát khỏi đêm trường trung cổ.

Phạm Thanh Nghiên

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Hương Cảng