You are here

Blog của tuongnangtien

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Chúng Tôi Không Đối Thoại Với Những Kẻ Vô Tư Cách

Về cơ bản, chị là loại rác rưởi bật lại công an, những kẻ cặn bã này đéo phải dân, chúng là tội phạm, cần đc tóm lên đồn ...

Nguyễn Quang

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Linh Mục Nguyễn Văn Vinh & Thằng Thời Đại

Tao vui vì luôn nhìn thấy Đảng loạng choạng lùi, trước thằng ... Thời Đại.

Trần Đĩnh

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Quà Biếu Mẹ Già

Không biết tự bao giờ, người ta nghĩ ra được những món quà khốn nạn đến thế?

Trương Duy Nhất