Navigation

tuongnangtien's blog

Biển Hồ Cạn Nước

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Vũng Lầy Giáo Dục

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Làm Báo, Làm Dáng & Làm Đĩ

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Giữa Rùa & Chó

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

My religion is simple. My religion is kindness.

H. H. 14th Dalai Lama

Một Tấm Huân Chương Cho Sâu & Chuột

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Bắt Không Được (Nữa) Thì Tha

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Cái Đêm Hôm Ấy & Ngày Hôm Nay

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Dân đói kêu trời vang ổ nhạn
Quân gian dậy đất tựa đàn ong

Những Tín Hiệu Gửi Từ Kon Tum

Sổ Tay Thượng Dân K’ Tien

Trước Thằng Thời Đại

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Tao vui vì luôn nhìn thấy Đảng loạng choạng lùi, trước thằng ... Thời Đại.

Trần Đĩnh

Xuân Vũ, Củ Chi & Wikipedia

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

 “People in the developing world don't always understand how Wikipedia is created. It's such a credible website, it comes so high up the search rankings—people think it's just another encyclopedia.”

Syndicate content