You are here

Blog của tuongnangtien

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Quan Tây & Quan Ta

Sự thật ngày nay đã chứng minh rõ ràng công cuộc giải phóng thuộc địa có mục đích rất cao cả nhưng kết cục của nó nói chung thường ngược lại.

Phạm Hồng Sơn

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Lê Anh Hùng

I know what I choose to do is risky but I accept the fight.

Lê Anh Hùng

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Sihanoukville & Chim Phượng Hoàng Tầu

Làm đặc khu phải theo nguyên lý “dọn tổ đón phượng hoàng.”

Uông Chu Lưu – Phó Chủ Tịch Quốc Hội VN

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Khóc Nữa Đi Hương

Theo quan điểm của tôi, cách tiếp cận pháp lý …  của Chính phủ Việt Nam gây nguy hiểm cho tính mạng của Hương.

L.S Cù Huy Hà Vũ