You are here

Blog của tuongnangtien

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Loanh Quanh Bên Chuyện Dép/Giầy

Nhiều người nói tôi đi khiếu nại khi tóc còn xanh mà bây giờ nhìn xem tóc tôi đã bạc trắng.

Trần Thị Mỹ, cư dân Thủ Thiêm

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Chính Danh & Tiếm Danh

Than ôi, kể cả ý nguyện của Nhân dân cũng do "đảng định."

Hoàng Xuân Phú

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Bán Thân & Bán Miệng