You are here

Về bài viết "Đừng nhầm lẫn từ “nhân dân” trong hiến pháp"


Kami
-
Ngày Chủ Nhật, 23.10.2011 trên Báo QĐNDonline có đăng bài viết "Đừng nhầm lẫn từ “nhân dân” trong hiến pháp" của Đại tá, TS Nguyễn Văn Quang, với nội dung đả kích một số người nhân dân "trí thức", "luật gia" (nguyên văn của Đại tá Quang). Trong bài viết của mình Đại tá Quang đã viện dẫn ngay chính văn bản Hiến pháp năm 1946, một văn bản có tính pháp lý đầu tiên của chế độ Dân chủ Cộng hòa ở Việt nam, để rồi xuyên tạc tinh thần, tư tưởng đúng đắn của những văn bản đó. Theo Đại tá, TS Nguyễn Văn Quang thì việc làm đó của các nhân dân "trí thức", "luật gia" nhằm mục đích xuyên tạc và bịa đặt Đảng ta đã “biển thủ”, “đánh cắp” hay “bắt cóc”, “cầm tù” bản Hiến pháp đó. Hành động xuyên tạc và bịa đặt đó nhằm kích động tư tưởng đa nguyên, tạo dựng ý thức chính trị xây dựng một bản hiến pháp theo tinh thần đa nguyên-cái mà nhân dân ta đã nhận thức rõ.

 
Trước hết trên tinh thần tôn trọng tự do ngôn luận và tự do tư tưởng tôi đồng ý với  cách bầy tỏ ý kiến của Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang nói lên suy nghĩ của mình về hai chữ nhân dân được xác định trong Hiến pháp 1946 cho dù không đúng. Nhưng đồng thời tôi không chấp nhận hành động xuyên tạc khi Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang cho rằng (trích) "Lời nói đầu của bản Hiến pháp Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (do Quốc hội Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua ngày 9-11-1946) đã xác định rõ danh từ “nhân dân” là những người dân “đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hòa". Đây là một điều hoàn toàn bịa đặt, dối trá vì trong Lời nói đầu của Hiến pháp Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (do Quốc hội Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua ngày 9-11-1946) hoàn toàn không hề đề cập vấn đề đó hay đại ý như vậy. Để chứng minh, xin trích nguyên văn Lời nói đầu của Hiến pháp Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946 (do Quốc hội Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua ngày 9-11-1946) như sau (trích):

"Cuộc cách mạng tháng Tám đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hoà.
Sau tám mươi năm tranh đấu, dân tộc Việt Nam đã thoát khỏi vòng áp bức của chính sách thực dân, đồng thời đã gạt bỏ chế độ vua quan. Nước nhà đã bước sang một quãng đường mới.
Nhiệm vụ của dân tộc ta trong giai đoạn này là bảo toàn lãnh thổ, giành độc lập hoàn toàn và kiến thiết quốc gia trên nền tảng dân chủ.
Được quốc dân giao cho trách nhiệm thảo bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Quốc hội nhận thấy rằng Hiến pháp Việt Nam phải ghi lấy những thành tích vẻ vang của Cách mạng và phải xây dựng trên những nguyên tắc dưới đây:
- Đoàn kết toàn dân, không phân biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo.
- Đảm bảo các quyền tự do dân chủ.
- Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân.
Với tinh thần đoàn kết, phấn đấu sẵn có của toàn dân, dưới một chính thể dân chủ rộng rãi, nước Việt Nam độc lập và thống nhất tiến bước trên đường vinh quang, hạnh phúc, cùng nhịp với trào lưu tiến bộ của thế giới và ý nguyện hoà bình của nhân loại."

Các đại biểu Quốc hội Đa nguyên Đa đảng Khóa I nước Việt nam DCCH

Xin hỏi trong Lời nói đầu của Hiến pháp 1946 trích nguyên văn ở trên, chỗ (đoạn) nào đã xác định rõ danh từ “nhân dân” là những người dân “đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hòa" như tác giả - ông Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang đã khẳng định? Cũng xin ông Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang nên đọc và tìm hiểu kỹ định nghĩa từ "nhân dân" đã ghi trong Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học - Hoàng Phê chủ biên - Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa năm 2010 trang 914 cột 2 ghi rõ (trích) "Nhân dân:1. Danh từ : đông đảo những người dân, thuộc mọi tầng lớp, đang sống trong một khu vực nào đó (nói tổng quát). Đồng nghĩa: dân chúng, quần chúng. 2. Tính từ: thuộc về đông đảo những người dân, nhằm phục vụ cho lợi ích của đông đảo người dân". Chứ không có ai là người Việt mà dám lộng ngôn tới mức cho rằng (trích) "Nhân dân còn với nghĩa là một tầng lớp, một giai cấp đại diện cho một quốc gia, dân tộc trong một Nhà nước nhất định. Nhân dân là chủ thể quyền lực của một chế độ xã hội nhất định. Nhân dân luôn mang tính cộng đồng dân tộc, song cũng mang bản chất giai cấp sâu sắc".  Xin tham khảo định nghĩa trên tại đây.

Vì nếu hiểu giai cấp cũng là tầng lớp xã hội nhưng dựa trên tiêu chuẩn kinh tế như nghề nghiệp, thu nhập và của cải thì  xin được hỏi ông Tiến sĩ xã hội Việt nam hiện nay có bao nhiêu tầng lớp, có bao nhiêu giai cấp khác nhau? Và không những thế, chỉ riêng các giai cấp mà theo Điều 2 - Chương I- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992 ghi  rõ là "Điều 2: Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức". Nói như ông Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang thì giai cấp nào trong 3 giai cấp nền tảng nói trên mới là giai cấp  duy nhất đại diện cho nước Việt nam, mới là nhân dân Việt nam? Vậy theo  đúng như ông TS. Quang nói thì thấy ngay bản thân ông - một sĩ quan quân đội cũng không phải là một thành phần của nhân dân Việt nam, mà có lẽ ông là loại Nhân dân "tệ". Vì như trên mới chỉ có Công - Nông - Sĩ mà còn thiếu thành phần Thương - Binh trong cụm từ Sĩ - Công - Nông - Thương - Binh.

Căn cứ theo Từ điển Bách khoa toàn thư (bachkhoatoanthu.gov.vn) thì quá trình phát triển lịch sử xã hội loài người từ trước đến nay, đã cho thấy rằng trong xã hội đã từng có giai cấp chủ nô và giai cấp nô lệ dưới chế độ chiếm hữu nô lệ, giai cấp địa chủ và giai cấp nông dân trong chế độ phong kiến, giai cấp tư sản và giai cấp vô sản trong xã hội tư bản và cho tới trong chế độ xã hội chủ nghĩa, giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản, giai cấp vẫn còn tồn tại do vẫn còn sự khác nhau giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân, giữa lao động trí óc và lao động chân tay, giữa thành thị và nông thôn. Nghĩa là bất kể  hình thái chế độ nào thì luôn hình thành nhiều giai cấp khác nhau. Vậy ông Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang dựa vào đâu để khẳng định danh từ “nhân dân” là những người dân “đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hòa". Điều đó đi ngược lại với Hiến pháp và đặc biệt hơn nữa là trái với những lý luận chính trị tối thiểu của một người có trình độ kiến thức phổ thông phải có. Cái đó đã khiến cho nhiều người đặt dấu hỏi cho cái bằng Tiến sĩ của ông, Tiến sĩ gì mà dốt như vậy?

Nực cười nhất là ở đoạn trên ông Tiến sĩ vừa viết "Nhân dân còn với nghĩa là một tầng lớp, một giai cấp đại diện cho một quốc gia, dân tộc trong một Nhà nước nhất định", thì chỉ sau mấy dòng ông Tiến sĩ lại quên, để rồi chuyển giọng thành (trích) " Rõ ràng, nhân dân là những người lao động, nông dân, công nhân, trí thức, binh sĩ, nhân sĩ, tiểu thương yêu nước đã bị thực dân, phong kiến bóc lột, áp bức tù đày, tước đoạt đi mọi quyền sống cơ bản của con người, quyền tự do phát triển của một dân tộc. Nhân dân ở đây còn là “toàn dân, không phân biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo... nhưng dứt khoát không thể là những kẻ đã áp bức, bóc lột”. Thế xin hỏi ông Đại tá, Tiến sĩ nghĩ gì khi đảng CSVN có chủ trương cho đảng viên làm kinh tế tư nhân không hạn chế quy mô, hơn nữa lại còn ""Ông chủ doanh nghiệp tư nhân có thể vào Đảng, thậm chí tham gia Ban chấp hành Trung ương..."  như ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) cho biết. Vậy  đảng CSVN cho phép và có chủ trương cho đảng viên của mình tham gia bóc lột thì họ có còn là nhân dân hay không?

Đảng cử, dân bầu

Rồi vẫn bằng cái thói chụp mũ, khi ông Đại tá Tiến sĩ cho rằng "Hành động xuyên tạc và bịa đặt đó nhằm kích động tư tưởng đa nguyên, tạo dựng ý thức chính trị xây dựng một bản hiến pháp theo tinh thần đa nguyên - cái mà nhân dân ta đã nhận thức rõ và không chấp nhận ngay từ bản Hiến pháp đầu tiên". Cái này thì chứng tỏ ông Tiến sĩ đã dốt , nay lại thêm tội nói càn, bởi vì tư tưởng đa nguyên đa đảng luôn tồn tại trong tất cả các bản Hiến pháp  Việt nam các năm 1946, 1959 và cái tư tưởng này còn tồn tại tới mãi năm 1980 khi đã bị đảng CSVN tự ý tước bỏ và thay bằng điều 4 - Hiến pháp 1980 mà không thông qua sự phúc quyết của cử tri như Điều 70 - Chương 7 bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946 mà không thấy tác giả nhắc đến. Nếu nói như ông Tiến sĩ là nhân dân ta đã nhận thức rõ và không chấp nhận ngay từ bản Hiến pháp đầu tiên thì xin hỏi ai là người tuyên bố "Chúng ta bỏ điều 4 - Hiến pháp là tự sát", người của Đảng CSVN hay nhân dân?

Đồng thời ông Tiến sĩ cũng không hề biết ngượng mồm khi ông ta đặt câu hỏi "Một điều quan trọng họ nêu ra là nhân dân Việt Nam có quyền tự quyết Hiến pháp của mình không?". Và cũng chính ông Đại tá Tiến sĩ đã thay mặt nhân dân để tự trả lời rằng "Quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, mối quan hệ giữa các quyền đó, việc lập các tổ chức chính trị, xã hội, đảng đoàn ra sao là do nhân dân Việt Nam, Quốc hội Việt Nam quyết định". Có lẽ ông Đại tá Tiến sĩ cố tình không nhớ chuyện bà Dương Thu Hương, nguyên Phó Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước VN, lên tiếng cách nay không lâu tại buổi Hội thảo góp ý về văn kiện Đại Hội Đảng XI cho rằng (trích):

"Tôi rất xấu hổ khi nói rằng Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, có quyền gì đâu mà bảo là cơ quan quyền lực cao nhất. Thế rồi Đại biểu Quốc hội là đảng viên thì lại không dám phát biểu cái gì theo chính kiến của mình mà lại phải giơ tay đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Cho nên nếu là một Đại biểu quốc hội, vừa là đảng viên vừa là Đại biểu quốc hội thì trong con người đó hoàn toàn mâu thuẫn, tức là không đảm bảo được quyền lợi của cử tri mà phải thực hiện vai trò đảng viên của mình. Và có thể lúc ấy là phải hy sinh cái quyền lợi của cử tri."

Để kết thúc bài viết xin lấy một đoạn lời khuyên của ông Đại tá, Tiến sĩ  Nguyễn Văn Quang đối với những người ông coi là các vị "trí thức", "luật sư" do tay ông viết ra, để gửi lại cho ông đọc mà suy ngẫm. Đó là "Vậy nên có một lời khuyên tác giả - ông Đại tá, Tiến sĩ  Nguyễn Văn Quang hãy đọc kỹ và học lại những từ rất cơ bản đó ở “Lời nói đầu” của bản Hiến pháp; hãy học và tìm hiểu những khái niệm chính trị cơ bản  như hai chữ "Nhân dân" để rồi hãy nói cho đúng và đừng cố tình bỏ qua, xuyên tạc và bịa đặt như vậy."

Đọc bài chính luận "Đừng nhầm lẫn từ “nhân dân” trong hiến pháp" của ông Đại tá, Tiến sĩ  Nguyễn Văn Quang thấy đúng là một câu chuyện thuộc dạng phiếm luận của tờ Báo Quân đội Nhân dân ... cười. Người có học ai đọc xong cũng phải vừa tức vừa cười.

Tức vì muốn ngu dân mà tác giả còn ngu hơn dân thì quá phản tác dụng, còn cười là vì đúng là không có cách gì bôi nhọ tờ Báo Quân đội Nhân dân - Cơ quan của Quân ủy Trung ương, tiếng nói của Lực lưỡng vũ trang và nhân dân Việt nam tốt hơn bằng cách cho mấy ông Tiến sĩ tốt nghiệp từ cái lò Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - cái lò đào tạo những "ngu tài" của nước Đại Ngu viết chính luận.

Hà nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011

---------------------

*Đây là trang Blog cá nhân của Kami. Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á châu Tự do RFA

 
 

Bài bình luận

Đây là sản phẩm điển hình của cách đào tạo bồi bút cũa CSVN. Tôi rất quan tâm đến tập 2: Nguyễn Văn Quang sẽ lý luận ra sao với lập luận chặt chẽ trên? Võ An

bon no toan tien sy giay ca ay ma, cho mot dom lua la di teo. dau oc ngu xi tu chi phat trien. chuyen nang dit cap tren, gioi bo do va linh hot ma leo len chuc nay chuc no. cai ngu ay la cu phai giet nhu thang gadafi ay thi moi ha! kho noi o vn lam gi co nhieu nguoi biet vao ma doc nhung bai hay nhu the nay co chu. toan bai cua may bao dang bao doan. buc minh that!

Trích: . Nhân dân còn với nghĩa là một tầng lớp, một giai cấp đại diện cho một quốc gia, dân tộc trong một Nhà nước nhất định. Câu trên cho thấy đại tá Nguyễn Văn Quang nhìn chính trị theo quan điểm của chủ nghĩa Mác Lê. Nhân dân nhìn theo quan điểm giai cấp của chủ nghĩa Mác Lê là một giai cấp đại diện cho một quốc gia. Như thế nhân dân chỉ là một nhóm người. Nhóm người này tự xưng là mình thuộc giai cấp vô sản, có quyền đại diện cho một quốc gia, đại diện cho cả dân tộc. Từ cách nhìn này, ai không thuộc về phe nhóm của họ thì không phải là nhân dân, là phản động, phản quốc cả. Cách nhìn này đã đưa đến các biện pháp tàn bạo mà đảng CS Mác Lê đã đối xử với những người khác chính kiến. Và đưa đến nội chiến tại Nga, tại Trung Quốc, Việt Nam. Nội chiến là điều không thể tránh khỏi khi một nhóm người theo chủ nghĩa Mác Lê tự cho mình mới là nhân dân, ai không theo mình thì không phải là nhân dân đều phải bị tiêu diệt. Với cách nhìn như thế này thì Việt Nam sẽ không bao giờ có một chế độ dân chủ đa đảng vì những người CS không xem những người khác chính kiến với họ, những người thuộc đảng khác là nhân dân. Đây là cách nhìn sai lầm của Lê Nin đã đưa đến việc xây dựng chế độ theo chủ nghĩa Mác Lê phải tiêu diệt một thành phần lớn của dân tộc để còn lại những người tin vào thuyết Mác Lê và những người vì sợ hãi nên phải phục tùng đảng CS. Hậu quả của cách nhìn bất bình đẳng này còn ảnh hưởng đến ngày nay tại Nga khi Putin và đám mật vụ cũ của KGB chui trở lại vào chính quyền và đối xử một cách bất bình đẳng với các đảng phái khác, đưa nước Nga trở về chế độ độc tài. Minh Đức http://minhduc7.wordpress.com/

Xin cam on Kami! Bai viet qua hay! :)

Kami ơi và các bạn trẻ ơi, Như tôi từng viết “cộng sản VN chia xã hội ra làm 4 giai cấp, theo thứ tự từ cao xuống thấp “bác(lãnh tụ), đảng, nhân dân và quần chúng”. - “Bác” (lãnh tụ) là bậc tối cao, làm biểu tượng để thờ, làm kim chỉ nam cho đảng độc quyền tự do cai trị và ăn cướp, hết thế hệ này đến thế hệ khác. “Bác” (lãnh tụ) như HCM không bao giờ sai, tự do làm chuyên tồi bại, gây chiến, giết dân hay bán nước cũng được. “Bác” hay lãnh tụ không cần học hành, thí dụ như HCM chỉ học đến lớp 7. Đỗ Mười là tên thiến heo vô học. Lê Đức Anh là tên cai đồn điền cho Pháp cũng vô học. Nguyễn tấn Dũng trình độ không quá bậc tiểu học, v.v. Đó là lý do Hà nội ngày nay quê quá, cho nên chúng nó cấp bằng tự do mà không cần đi học, tiến sĩ chạy đầy đường, nhưng kiến thức thì chỉ là ba mứa, lý luận càn bướng, sợ sự thật nên lúc nào cũng phải nói dối, nói sạo. - Đảng gồm tất cả đảng viên, có nhiệm vụ bảo vệ “bác” (lãnh tụ) và đảng. Đảng viên được “bác” (lãnh tụ) che chỡ, xúi dục, cho tự do hành động, giết dân, ăn cướp và ăn cắp, luân phiên nhau ngồi chễm trệ trên ghế để cùng “bác” (lãnh tụ) đè đầu, cỡi cổ, bóc lột quần chúng. Giống như “bác” (lãnh tụ), giai cấp đảng viên chã cần học hành; hầu hết xuất thân từ hạng đầu trộm đuôi cướp, ở đợ, chăn trâu, đặt lờ, cắm câu, chân lấm mắt toét. Thế nên chúng không biết chút gì về sự thật lịch sử VN bỡi chúng là phường vô học. Chỉ biết cúi đầu vâng lệnh, sai đâu đánh đó. Nhân tính/nhân bản là con số không. Bọn chúng ngày nay cũng khoát lớp áo tiến sĩ, viện sĩ, học sĩ nhưng kiến thức không ra gì, giống y như “bác” và lãnh tụ của chúng. Cho nên ta thấy, Việt nam thời cộng sản thì lăng mộ, tượng đài được xây khắp nơi nhiều hơn xây cầu tiêu công cộng, đường phố đầy rác rưỡi, xã hội xô bồ, mất hết đạo đức, cả nước thúi bum. Trong lúc đó đường phố quang cảnh Singapore sạch sẽ, vệ sinh và đẹp mắt hơn bản mặt của việt cộng. Ông Lý Quang Diệu đã đưa Singapore vào vị thế một trong mấy nước văn minh hạng nhứt Á châu, nhưng tìm khắp Singapore không có tượng đài của họ Lý. Bỡi dân Singapore có thực học, có hạnh, có đạo đức, còn VN là thứ cộng sản vô văn hóa nên cái tên đảng viên, cựu đại tá, tiến sĩ gì đó cũng chỉ lý luận như hạng vô học mà thôi. Đó là lý do VN cộng sản thúi không chịu nỗi là vậy. - Nhân dân là vợ/chồng, con cái, cha mẹ , bà con dòng họ của đảng viên và tầng lớp ăn theo. Giai cấp này là tai mắt của đảng, có quyền thu góp của quần chúng nuôi thân, hưởng thụ và dâng lên nuôi “bác” (lãnh tụ) và đảng viên. Đây là thành phần dựa theo đảng làm giàu, tiếp đảng viên hãm hại, dựa thế ăn cướp, bóc lột quần chúng. Đám này tiếp tay bảo vệ đảng rất kỹ, để giữ cho “bác” (lãnh tụ) đảng tồn tại càng lâu càng tốt hầu làm giàu, ăn trên ngồi trước, tiếp đào tạo lớp trẻ thay thế đảng viên già, về hưu. Mục tiêu của chúng vừa tiếp nói dối, nói sạo, hóng hách, bắt nạt quần chúng. Ngay cả du sinh/nghiên cứu sinh là con cháu của chúng dù được học ở nước ngoài cũng rập khuôn nói láo, nói sạo chớ không bao giờ dám nói lên sự thật. Về nước thì cũng rập khuôn theo cha ông chúng bán nước và ăn cướp, ăn cắp của công. Đó là lý do cái bọn gọi là “lão thành cách mạng Hà nội” vẫn an nhàn, bình yên, ngậm miệng ăn tiền, tiếp tay làm băng hoại lý tưởng trong sáng của thế hệ thanh niên. Lớp già “lão thành” ăn hại, đái nát này đã đẩy lớp trẻ VN vào con đường ô nhục, làm đĩ, bán thân cho ngoại nhân để sống. Giai cấp nhân dân này rất độc ác, không thua gì hai giai cấp “bác” (lãnh tụ) và đảng viên của chúng. - Quần chúng là giai cấp thấp nhứt. Họ không có quyền mà chỉ có bổn phận hy sinh tánh mạng, hy sinh công sức, hy sinh tài sản, hy sinh mồ hôi nước mắt, còng lưng làm việc nuôi dưỡng, bảo vệ nhân dân. Khi cần chết thì quần chúng phải chết, thí dụ bà Nguyễn thị Năm và hàng trăm ngàn dân Bắc thời cải cách ruộng đất và dân Miền Nam sau 1975. Giai cấp quần chúng đông nhứt nhưng bị lừa bịp, giết hại, hy sinh và bóc lột nặng nhứt, vì thế giai cấp này rất căm thù Hồ và cộng sản. Họ luôn luôn chống cộng tích cực nhứt, hô hào vứt bỏ Hồ, cờ máu, đảng và nhà nước việt cộng. Để dựng lại nước Việt với tinh thần quốc gia, nhân bản, có tự do, dân chủ, đa đảng đa nguyên giống như Miền Nam VNCH đã có thời trước 1975. Nhưng cũng bỡi bản chất tham lam, u mê hay giả vờ u mê, nói dối của Miền Bắc mà đến nay nước ta vẫn chưa vứt bỏ được 4 biểu tượng ác ôn, sai lầm mà Dân Nam tôi thường kêu gọi. Thế nên, Kami và các bạn trẻ ngày nay, nếu thật sự yêu nước, thương dân, nhứt là thương chính tương lai và tuổi trẻ của các bạn, muốn sớm thoát khỏi chế độ cộng sản thì đừng phí thì giờ tranh luận với hạng bồi bút, tép riêu việt cộng nữa. Hãy tập trung sức để nói lên và truyền bá TẤT CẢ SỰ THẬT LỊCH SỬ VIỆT NAM từ thập niên 1930 đến nay, đánh đổ hoàn toàn lịch sử dối trá, ba sạo, hung bạo do Hồ và cộng đảng Hà nội dựng lên. Từ đó các bạn đứng hẳn vào phe Quốc gia trong ngoài nói chung và dân Nam trong ngoài nói riêng, đồng tâm hô hào toàn dân nổi lên làm cuộc cách mạng vứt bỏ Hồ, cờ đỏ, đảng và nhà nước việt cộng giống như các nước cựu cộng sản Liên xô, Đông Âu và các quốc gia độc tài Bắc Phi, Trung Đông đã và đang làm. Saddam Hussein đã tiêu vong, Moamar Gaddafi vừa bị giết. Các cuộc cách mạng hoa lài Bắc phi và Trung đông đang lần lượt thành công. Ngay cả Sudan là dân tộc mà trình độ văn minh còn kém Việt Nam, vậy mà Bắc Sudan hành xử gấp triệu lần văn minh hơn Hà nội, bằng cách chấp nhận để Nam Sudan được tách ra độc lập theo ý nguyện của dân Nam Sudan. Nam Sudan đã được LHQ công nhận là quốc gia mới. Trong lúc đó Bắc Việt đã nhắm mắt, cắm đầu đánh giết Miền Nam suốt 20 năm để cả hai cùng chết, cùng đói, nước nhà rơi vào tay Tàu, vậy mà Hà nội còn khoe chiến thắng và có bốn ngàn năm văn hóa, thì thế giới này không còn ai ngu hơn Hà nội nữa. Mới đây thủ lãnh phe kháng chiến Libya vừa lên tiếng kêu gọi phe nổi dậy ở Syria và Yemen hãy mạnh tay vứt bỏ chế độ độc tài của hai quốc gia vừa nói (Libya leader urges uprising - 7:28A Mon 24/10/2011, by John Lyons in Misrata – “THE man who led the uprising against Muammar Gaddafi in Libya last night urged on those in Syria and Yemen trying to unseat their regimes”). Thế kỷ 21 là thế kỷ của tự do, dân chủ, nhưng trí thức Hà nội vẫn loay quay, mắc kẹt trong vòng lẫn quẫn “chiến thắng” (đầy ác ôn và ngu xuẫn) của Hồ, cờ máu, đảng và nhà nước Việt cộng. Không ai dám thẳng thắn đứng lên mời gọi nhau cùng vứt mẹ nó bốn biểu tượng ác ôn, sai lầm để VN có cơ hội ngoi đầu lên khỏi vũng bùn đầy nhơ nhớp, hôi tanh do Hồ và bọn giặc cờ đỏ Hà nội gây ra. Nếu các bạn có thì giờ, mời đọc và tán phát giùm 4 phần trong bài phản hồi của Dân Nam dưới bài viết chánh của ông Phạm đình Trọng “Đi xa nhìn về: Lá cờ Việt Nam trên đất Mĩ và những mảnh hồn Việt (Phần kết)": http://www.rfavietnam.com/node/795#comment-3580 http://www.rfavietnam.com/node/795#comment-3603 http://www.rfavietnam.com/node/795#comment-3616 http://www.rfavietnam.com/node/795#comment-3657 Dân Nam đã đổ máu chống cộng 20 năm và từ 1975 đến nay ở hải ngoại vẫn quyết tâm chống cộng. Còn các bạn trẻ Việt Nam đặc biệt là giới trẻ Miền Bắc thì sao, có can đảm đứng lên vứt Hồ , vứt cờ máu, vứt đảng và nhà nước việt cộng để cứu lấy chính các bạn hay không? Miền Bắc khoe ra ngõ gặp sĩ phu và anh hùng, nhưng hơn 36 năm qua, Dân Nam tôi chã thấy Hà nội làm gì cho ra hồn, đại đa số vẫn ngậm miệng, bó tay, cúi đầu thờ Hồ, đội cờ máu và bợ cộng để kiếm ăn, thật là hết ý kiến. Dân Nam Hải ngoại, 26 Oct 2011

Chào các bác, Về hai chữ Nhân Dân, tôi e chư vị cần ‘tham khảo’ thêm bài ni, để xả sì-trét: http://danlambaovn.blogspot.com/2011/10/van-hoa-nhan-dan.html Kính, Vũ Thế Phan

Bài viết "Đừng nhầm lẫn từ 'nhân dân' trong Hiến Pháp" thể hiện đúng trình độ của ông Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang:ngu như bò! Posted by 1.54.31.102 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/ This is added while posting a message to avoid misusing the service