You are here

Video: Lũ lớn tàn phá miền Trung Việt Nam

Đợt 'lũ chồng lên lũ' tại các tỉnh Bắc Trung bộ khiến nhiều người dân trong khu vực lâm vào thảm cảnh 'màn trời, chiếu đất', đói khát.

http://www.rfa.org/vietnamese

Bài bình luận

Kính thüa quí DDài mô²i lâ`n nhìn Thâý ca²nh tang thüöng cho nhân loai. cö tim tôi nhuü thä´t lai.nhâ´t là ö² VN Hä`ng näm Vn có lu~, mà ddê´n nay dda~trên 35 näm không có nôi. chíên, nguòi câ`m qùyên VN không có 1 biên pháp nào, cùng ngay lúc này, lai tô² chü´c lê~ hôi 1000 näm sai lê.ch tù vän hóa ddê´n lich. sü~, mong rä`ng nguòi dân VN thâý ro~trách nhiêm, và bô²n phâ.n trong thòi gian DDa.o DDúc Vän Hóa Lich Sü~môi truòng cùng La²nh thô² suy su.p trâ`m tro.ng, kính mong các vi. còn lüöng tâm lüöng tri pha²i thê²hiên.hành ddông nhü thê´nào ddê² VN không pha²i xóa sô² Vän Hóa trên thê´giöí