You are here

Blog của NguyenTrangNhung

Ảnh của NguyenTrangNhung

Một số giải pháp cho vấn đề nợ công

Trong bài viết “Nợ công cao do đâu?”, tôi đã nêu ra một số nguyên nhân của tình trạng nợ công cao, bao gồm (1) bội chi ngân sách kéo dài, (2) đầu tư công không hiệu quả, (3) kỷ luật ngân sách yếu kém (4) phân cấp ngân sách không hiệu quả, và (5) chi phí lãi vay cao. Ngoài ra là một số nguyên nhân khác, như thông tin thiếu minh bạch và nghĩa vụ nợ phát sinh. Sau đây là một số giải pháp cho vấn đề.

Tăng hiệu quả chi ngân sách

Ảnh của NguyenTrangNhung

Nợ công cao do đâu?

Mấy ngày gần đây, báo chí trong nước đưa tin mỗi người Việt Nam gánh 35 triệu đồng nợ công năm 2018, tương ứng với tổng nợ là 3,5 triệu tỉ đồng và tỷ lệ nợ công trên GDP là 63,92%, theo dự báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.[1] Các con số này đều tăng so với các con số tương ứng của năm 2017. Như vậy, tỷ lệ nợ công trên GDP đã tiến gần hơn tới mức trần là 65%. Dự báo cho thấy tổng nợ sẽ tiếp tục tăng trong các năm tiếp theo, cụ thể là hơn 3,9 triệu tỉ đồng vào năm 2019 và gần 4,3 triệu tỉ đồng vào năm 2020.

Ảnh của NguyenTrangNhung

Chuỗi sai lầm của Mỹ nhìn từ bộ phim 'The Vietnam War'

Từ xác tín

Sự can dự của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam xuất phát từ niềm tin của những người có quyền quyết định trong chính phủ Mỹ, trong đó có John F. Kenedy. Theo Kenedy và nội các của ông, Bắc Việt Nam chỉ truyền bá chủ nghĩa cộng sản ra khắp Đông Nam Á theo lệnh của Liên Xô và Trung Quốc.[1] 

Trang

Subscribe to RSS - Blog của NguyenTrangNhung