You are here

Blog của tuongnangtien

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Trung Hoa & Coronavirus

Trung Quốc là một nước lớn, một nền văn hóa vĩ đại, nhưng về mặt chính trị, chưa bao giờ nó thoát khỏi thân phận một con bệnh khổng lồ.

Tạ Duy Anh