You are here

Blog của tuongnangtien

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Những Người Hữu Sản

Từ xưa tới nay Tổ quốc bao giờ cũng do người áo rách giữ gìn và bị những người giàu bán rẻ.

Paul Claudell

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Đi Sing