You are here

Blog của tuongnangtien

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Những Rổ Tép Khô

Khi trộm cướp đã trở thành phương cách sống cho một nhóm người trong xã hội, chả chóng thì chầy, họ sẽ tự tạo ra một hệ thống pháp lý và luân lý để hợp lý hoá và vinh danh đạo tặc.

Frederic Bastiat

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Những Món Quà Khốn Nạn

Tặng ảnh ông Hồ cho người già. Tặng cờ cho dân… ăn Tết. Không biết tự bao giờ, người ta nghĩ ra được những món quà khốn nạn đến thế.

Trương Duy Nhất

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Hồng Kông & Budapest