You are here

Đừng ngộ nhận về hai chữ Cộng sản

 

Kami
-
Một điều mà chúng ta phải công nhận đó là sự vô cảm của người Việt nam đối với vấn đề liên quan đến chính trị, hình như hai chữ chính trị là nhạy cảm và là vùng cấm khiến cho bất kỳ ai cũng phải sợ hãi, nói đến nó sẽ bị coi là phản động, chống đối và sẽ bị chính quyền trả thù bằng cách này hay cách khác. Do đó nói đến chính trị thì ai cũng sợ và lảng tránh, vì họ nghĩ rằng chuyện chính trị mặc nhiên chỉ độc quyền dành riêng cho một nhóm người rất nhỏ nhân danh đảng CSVN, nhóm người đó họ tự nhận mình là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm tư tưởng chủ đạo mới có đặc quyền đó.

Chính vì sự sợ hãi và vô cảm đó của dân chúng trong thời gian kéo dài, đã khiến đảng CSVN từ lấn quyền tới lạm quyền và vi phạm Hiến pháp. Điều đó thể hiện rõ nhất bắt đầu trong bản Hiến pháp năm 1980, khi mà đảng CSVN tự phong cho họ cái quyền là lực lượng duy nhất  lãnh đạo nhà nước và xã hội bằng Điều 4 của Hiến pháp và cũng từ đó Quân đội nhân dân từ chỗ trung với nước - hiếu với dân trở thành trung với đảng, còn lực lượng công an nhân dân cũng bị biến thành công cụ bảo vệ đảng theo phương châm còn đảng, còn mình.

Mặc dù về mặt văn bản pháp luật, Điều 50 của Hiến pháp có ghi rõ các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân và được quy định trong Hiến pháp và luật và Điều 52 ghi rõ mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Và đặc biệt trong bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946 của nhà nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa đã ghi rõ tại Chương VII: Sửa đổi Hiến pháp- Điều thứ 70 đã ghi rõ: "...việc sửa đổi Hiến pháp phải theo cách thức sau đây: a) Do hai phần ba tổng số nghị viên yêu cầu./ b) Nghị viện bầu ra một ban dự thảo những điều thay đổi./ c) Những điều thay đổi khi đã được Nghị viện ưng chuẩn thì phải đưa ra toàn dân phúc quyết". Như vậy, năm 1980 khi đảng CSVN tự ý bổ xung Điều 4 khẳng định: “Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” mà không thông qua toàn dân phúc quyết là hành vi vi phạm Hiến pháp. Mặt khác Điều 4 bổ xung này đã phá vỡ nền tảng Hiến pháp của một nhà nước Dân chủ cộng hòa, tức là nhà nước Việt nam là nhà nước theo một chế độ Đảng trị, không đúng như Điều 2 Hiến pháp cũng khẳng định " ...nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân".

Bất kể các hành động nói trên là vi phạm Hiến pháp, xong hầu như nó đã không gặp phải bất kỳ phản ứng nào từ phía dân chúng nên đảng cộng sản họ càng lấn tới, để ngày càng củng cố hoàn thiện một chế độ độc tài toàn trị rất tinh vi. Đó là toàn bộ hoạt động chính trị xã hội hay tôn giáo của các tổ chức quần chúng đều bị bàn tay lông lá của đảng CSVN thao túng, đạo diễn và điều khiển. Điều này đã diễn ra hàng chục năm và có thể còn là chuyện kéo dài. Nhân dịp sắp tới đây chính quyền nhà nước đã và đang cho Viện nghiên cứu lập pháp của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam chuẩn bị cho việc sửa đổi bản Hiến pháp hiện hành của Việt Nam được ban hành từ năm 1992. Vì thế cũng xin có một vài ý kiến về đảng cầm quyền ở Việt nam hiện nay có thực sự là một đảng cộng sản hay không?.

Trước hết cần nhắc lại Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt nam ghi rõ: "Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật". Nếu đối chiếu với tình hình thực tế hiện nay thì ngoài cái tên là Đảng CSVN thì đảng lãnh đạo nhà nước hiện nay không còn là đảng cộng sản, vì chính đảng đó đã không còn tuân thủ theo những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Marx - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Do đó họ không còn đủ giá trị để thực hiện vai trò là lực lượng lãnh đạo và nhà nước và xã hội.

Theo Điều lệ của đảng CSVN thì những nguyên tắc cơ bản trong Chủ nghĩa Marx-Lênin được xem là kim chỉ nam và là nền tảng tư tưởng trong mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam để đưa nước Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội. Căn cứ Chủ nghĩa Marx-Lenin được nghiên cứu và được coi là môn học chính trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam thì " Chủ nghĩa cộng sản là nhằm xóa bỏ hình thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa tư bản để xây dựng một xã hội không giai cấp, không có quyền tư hữu  đối với phương tiện sản xuất, mà trong đó mọi người là bình đẳng, không có hiện tượng "người bóc lột người". Và theo như lý luận của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Marx - Lenin thì trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu tiên của chủ nghĩa cộng sản, là giai đoạn chuyển tiếp đi lên chủ nghĩa cộng sản, mà ở đó vẫn còn nhà nước để lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa cộng sản nhằm xóa bỏ hình thái kinh tế-xã hội của chủ nghĩa tư bản để xây dựng một xã hội không giai cấp, không có quyền tư hữu đối với phương tiện sản xuất. Trong đó mọi người là bình đẳng, không còn có hiện tượng "người bóc lột người".

Theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam thì tuy đảng và nhà nước tiến hành công cuộc Đổi Mới, từ bỏ nền Kinh tế tập trung chuyển sang nền Kinh tế thị trường tư bản theo định hướng XHCN, nhưng không phải là từ bỏ việc thực hiện chủ nghĩa xã hội. Theo họ sự đổi mới chỉ là thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, đó chỉ là một cách lấp liếm hòng sử dụng danh nghĩa cộng sản để làm vỏ bọc nhằm áp đặt sự độc quyền lãnh đạo của mình và sử dụng cái gọi là Pháp chế XHCN, một biến thể của Chuyên chính vô sản độc tài, vô luật pháp. Nhằm tạo điều kiện cho đảng CSVN có quyền đứng trên Hiến pháp và pháp luật là điều hòan toàn trái Hiến pháp. Đổi mới là quyết định đúng đắn của Đảng CSVN nhưng nó không kiên định với CM Marx-Lênin và TT Hồ Chí Minh bởi nó vi phạm nguyên tắc như GS Nguyên Đức Bình là một trong những nhà lý luận chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, VIII, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã nói: "Trước sau tôi vẫn không đồng ý quan điểm trong Đảng có thể có tư bản tư nhân”, vì theo ông nói: “thật vô cùng nghịch lý khi nghĩ rằng kết nạp cả tư sản để mở rộng cơ sở xã hội, cơ sở quần chúng cho cách mạng xã hội chủ nghĩa! Quần chúng công nông, các lực lượng vũ trang con em công nông sẽ hỏi chúng ta ngay: vậy các anh là Đảng của ai?”

Điều này đúng hoàn toàn với Chủ nghĩa Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, bởi Hồ Chí Minh đã từng khẳng định thì “Không bóc lột người. Đảng chống chế độ “người bóc lột người”. Lẽ tự nhiên, ai bóc lột người thì không thể làm đảng viên” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, tr.237)”. Điều này cũng có nghĩa là Đảng CSVN và chính quyền của họ đã và đang chấp nhận bóc lột và đang cổ phần hóa các Doanh nghiệp nhà nước, tức là tư hữu hóa sở hữu tòa dân thì chứng tỏ càng không phải là Đảng Cộng sản đúng nghĩa của nó. Mặt khác đảng cộng sản Việt nam hiện có chủ trương kết nạp các người chủ doanh nghiệp tư nhân vào đảng, đa phần trong số rất ít các đại biểu Quốc hội là người ngoài đảng lại là chủ các doanh nghiệp tư nhân, trực tiếp tham gia bóc lột người lao động.

Việc đổi mới lấy Kinh tế thị trường thay cho Kinh tế Kế hoạch hóa tập trung (quan liêu bao cấp) là cần thiết, chấp nhận Kinh tế thị trường là nền nền kinh tế nhiều thành phần đương nhiên phải chấp nhận chế độ người bóc lột người. Nhưng điều đó đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản của Chủ nghĩa Marx - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chính vì vậy đảng cầm quyền ở Việt nam hiên nay về thực chất không phải là đảng cộng sản, mà nó chỉ là một nhà nước tư bản thân hữu còn hoang dã, sơ khai với các nhóm lợi ích khác nhau có sự cấu kết chặt chẽ vì lợi ích nhóm của họ.

Việc đảng CSVN sử dụng chiếc vỏ bọc cộng sản nhằm đánh lừa số đông những người thiếu hiểu biết để dễ bề cai trị, nhưng tiếc ràng không ít trí thức trong nước và hải ngoại, kể cả các chính trị gia vẫn ngộ nhận hoặc không hiểu rõ bản chất khái niệm cộng sản là gì trong việc phê phán đảng CSVN. Với lối mòn của tư duy chính trị không theo kịp thời cuộc, những người này vẫn luôn coi họ là cộng sản như trước kia trong việc phê phán và chửi rủa. Mà họ không biết rằng hành động đó vô tình trở thành hành động tiếp tay cho đảng cầm quyền ở Việt nam trong việc lừa bịp quần chúng nhân dân rằng họ vẫn là đảng cộng sản.

Phải phân biệt và hiểu cho rõ bản chất của đảng CSVN và chính quyền của họ hiện nay, để chỉ cho quần chúng nhân dân thấy rõ bộ mặt thật của đảng CSVN thì mới có thể tạo điều kiện cho một sự thay đổi về thể chế chính trị hiện tại, xóa bỏ thể chế độc tài toàn trị để thay bằng một thể chế dân chủ, đa nguyên, một nhà nước pháp quyền với một nền kinh tế thị trường tự do, một xã hội dân sự lành mạnh. Ở đó mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Đó là con đường duy nhất để đưa đất nước và dân tộc Việt nam phát triển và giàu mạnh.

Trong thời gian tới, nếu đảng CSVN và chính quyền nhà nước của họ có tổ chức trưng cầu dân ý đối với bản Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, thì ngay từ bây giờ mọi người cần phải truyền tải những thông tin này cho mọi tầng lớp dân chúng hiểu rõ, để kiên quyết phải loại bỏ Điều 4 ra khỏi Bản Hiến pháp sửa đổi. Vì đảng CSVN hiện nay chỉ còn duy nhất cái danh xưng là cộng sản, còn lại họ không còn hội đủ các yếu tố như quy định cụ thể của Điều 4 Hiến pháp để lãnh trách nhiệm là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội.

Ngày 6 tháng 12 năm 2011

---------------------
*Đây là trang Blog cá nhân của Kami. Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á châu Tự do RFA

Bài bình luận

Bạn Kami đang dệt mộng khá đẹp đó!! bản chất của đảng CSVN mà bạn nói đến hôm nay thì người dân VN đã quá hiểu rõ từ 30 năm về trước rồi ! Việt Nam ngày nay làm gì có Hiến pháp và luật pháp để mà bàn thảo và sửa đổi , chỉ có 1 đảng độc tài toàn trị mà thôi ! Họ vừa chính là ĐCS, vừa là hiến pháp, vừa là luật pháp . mọi điều luật là của họ ,do họ, và họ là luật .nên họ có quyền tự quyết và sửa đổi tùy tiện, chú làm gì có chuyện trưng cầu dân ý . muốn biết rõ thì vào tù thăm và hỏi Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ thì sẽ rõ ...

Chào bạn...kami!!!Chế độ nào còn lại và đang ở vn..???sắc áo..và cái danh đảng cộng sản thực tế đã biến chất,,nó chỉ còn là cái bóng để người ta mượn để mặc vào rồi ngồi trên ghế thống trị..và ngược dòng thời gian.cái tiếng ảo vọng của một thời..vnch như bóng MA..luẩn quất..................................sao chúng ta..những con người thế hệ mới ko làm những bước đi tự tin..một nhà nước không cộng sản..không vnch???một tư duy mới..không theo cái vết đen của quá khứ ..?chúc bạn thành công

Chúng ta là những sinh viên thế hệ IT OPEN and Freedom, cần có một cái nhìn, quan tâm độc lập đến vận mệnh lịch sử đất nước. Chúng ta có khả năng nhưng cần một ý chí

Kami à, Hãy trả hai ông tây Marx-Lenin về nước và gởi HCM theo hầu luôn cho gọn. Chủ nghĩa cộng sản do hai ông ấy nặn ra đã bị vứt vào sọt rác thế kỷ trước. Riêng ông Hồ trình độ lớp 7, cha bị đuổi việc vì lúc làm quan nhỏ say rượu đánh chết người, đói quá nên ông Hồ xuống tàu làm bồi cho tây. Cho nên HCM nào có tư tưởng gì khác ngoại trừ tư tưởng dối gạt, tàn hại, đánh giết, ăn cướp của đồng bào đồng loại và bán nước cho Tàu. Cựu TT Nga Yelsin đã từng nói “cộng sản không thể thay đổi mà phải thay thế”. Vì vậy lời kêu gọi bỏ điều 4 HP để có tự do, dân chủ, đa đảng, đa nguyên sẽ không bao giờ thành hiện thực. Để thay thế cộng sản thì những nhà báo như Kami và nhứt là giới “trí thức” Bắc hà gốc cộng sản, hãy can đảm tự cắt ruột, thẳng thắn giở lại mọi sự thật lịch sử từ 1930 đến nay. Chỉ có sự thật mới giúp những người Miền Bắc và giới trẻ hiểu bộ sử dối trá do HCM và đàn em cộng sản dựng lên. Khi người dân mọi từng lớp hiểu được sự thật thì cộng sản hay cộng sản biến thể thành tư bản đỏ sẽ không còn cơ hội tuyên truyền, lừa bịp nữa. Từ đó phong trào dân chủ trong nước có cơ hội bộc phát mạnh hơn để lật bỏ chế độ độc tài. Đó là lý do mà Dân Nam tôi từng viết một số bài góp ý liên quan đến lịch sử kể cả ý nghĩa của hai lá cờ. Xin được ghi lại mấy cái links bên dưới để Kami và độc giả nào có thì giờ thử xem qua. Từ đó giúp triển khai để chứng minh cho dân Việt và thế giới thấy rằng HCM và đảng cộng sản chẳng có công lao gì với dân tộc và đất nước. Trái lại, HCM và đảng cộng sản là tội đồ lớn nhứt trong lịch sử Việt nam. Vì vậy, mọi người hãy mời gọi nhau đứng lên vứt bỏ 4 biểu tượng ác ôn là: Hồ, cờ đỏ, đảng và nhà nước cộng sản. Nhân tiện thử nêu lại chiến lược hay còn gọi là lộ trình Hoa kỳ, từ thời cuối 1960. Sau 1945, chủ trương của Hoa kỳ là giúp bảo vệ tự do và phát triển kinh tế trong tinh thần hòa bình, thịnh vượng chung cho thế giới. Vì vậy, trong trận đánh giải vây Nam Hàn, Hoa kỳ chỉ đẩy lui quân Kim nhật Thành và Mao về bên kia biên giới Bắc hàn rồi thôi. Hoa kỳ không thừa thắng giải phóng Bắc hàn hoặc đánh vào Trung cộng. Khi Hà nội gây chiến, tiến đánh Miền Nam thì Mỹ đổ quân vào giúp VNCH tự vệ, bảo vệ tự do cho Miền Nam, Hoa kỳ không chủ trương tấn công Miền Bắc. Nhưng HCM và cộng sản Hà nội đã ngu xuẩn là sau 1954 không biết lợi dụng hòa bình xây dựng Miền Bắc cho bằng các nước chung quanh. Hồ và cộng sản Hà nội hiếu chiến tiến đánh Miền Nam, cuộc chiến khốc liệt đó đã đẩy hàng triệu dân Việt hai Miền chết thảm. Đó là lý do Mỹ bắt đầu thay đổi chiến lược, Việt hóa chiến tranh để rút quân. Hoa kỳ quyết định bỏ Việt Nam cho Tàu, bắt tay Mao giúp Trung cộng tiến lên để chia khối cộng ra làm hai. Từ đó Mỹ rảnh tay đẩy Liên xô (là khối cộng mạnh nhứt thời đó) sa lầy ở A phú hãn để làm Liên xô suy yếu, dễ cho Hoa kỳ đối phó sau này. Đó là giai đoạn một trong lộ trình Hoa kỳ. Để thực hiện giai đoạn một có hiệu quả tốt, Hoa kỳ giúp phe kháng chiến A phú Hãn chống Liên xô, làm cho Liên xô sa lầy thêm vào chiến trường này, đồng thời thách thức Liên xô chạy đua vũ khí hạch tâm qua chương trình star war. Kết quả, Liên xô cạn kiệt tài chánh, rút bỏ A phú Hãn, không đủ sức chi viện cho chư hầu Việt nam và các nước trong Liên bang Sô Viết hay Đông âu. Dẫn đến việc Đông âu và Liên xô sụp đổ mà Mỹ không cần tốn một viên đạn, không phí xương máu, tiền bạc như cuộc chiến Việt Nam. Xin mở ngoặc vì không muốn chiến thắng và để dễ rút bỏ Việt Nam, Hoa kỳ chỉ dội bom Miền Bắc sơ sơ, buộc Hà nội ngồi vào bàn hội nghị để Hoa kỳ tiện việc rút quân thực hiện lộ trình mới như đã nói. Đó là lý do Mỹ ngưng dội bom Hà nội khi Hòa đàm Paris được mở ra. Nếu muốn chiến thắng, Hoa kỳ chỉ cần rải thảm bom lên Hà nội thêm vài ngày/tuần như họ đã chiến thắng thần tốc trong hai cuộc chiến Iraq, thì Hà nội dĩ nhiên phải quì xuống đầu hàng Hoa kỳ. Đó là sự thật, thế nên con cháu HCM đừng tiếp tục mang bệnh vĩ cuồng khoe là đã đánh thắng tên đầu sỏ lớn nhứt thế giới là Hoa kỳ. Đóng ngoặc. Trong hai thập niên qua, Hoa kỳ bận đối đầu với Hồi giáo quá khích, khủng bố, độc tài thí dụ Iraq, A phú Hãn, Bin Laden, v.v; Hoa kỳ phải tạm gác chuyện cộng sản Á châu. Lợi dụng khoảng trống này, Trung cộng vươn lên, hung hăng hăm dọa, chèn ép các nước trong vùng. Trung cộng còn kềm giá đồng Nguyên thấp để phá thị trường và kinh tế Mỹ và khối tự do. Hàng hóa sản phẩm nói chung của Trung cộng nhiễm đầy độc chất, giết dần dân Mỹ và thế giới. Bây giờ tình hình Iraq, A phú Hãn, khủng bố... tạm ổn. Hương thơm cách mạng Hoa lài loan tỏa đều và tốt, Gaddafi đã đi đờì. Hoa kỳ rảnh tay trở lại Á châu Thái bình dương để cùng đồng minh thực hiện nốt màn chót diệt chủ nghĩa cộng sản, giải phóng Á châu Thái bình dương và dạy cho Trung cộng bài học làm người lớn văn minh. Miến Điện đã tách bỏ Trung cộng, ngã theo Mỹ. Nhìn chung thì con cháu “Đại Hán” kể cả con cháu HCM và Kim nhật Thành rất cô đơn, đang bị phe tự do do Hoa kỳ cầm đầu vây quanh. Ba nước cộng sản Á châu chỉ còn một lối thoát duy nhứt là dẹp cộng sản, dân chủ hóa đất nước càng nhanh càng đỡ bị chết thảm và tán gia bại sản như hai gia đình Saddam Hussein, Gaddafi và thành phần ăn theo chế độ độc tài toàn trị. Khi Mỹ bắt đầu Việt hóa chiến tranh, vài bài báo ở Sài gòn kể cả báo ngoại quốc có bàn sơ về lộ trình mới của Mỹ là tách phe cộng ra làm hai. Sau đó tìm cơ hội tốt để giải thể chế độ cộng sản và vứt bỏ chủ nghĩa khủng bố này, thay vào đó là thể chế tự do, dân chủ và nhân quyền. Mỹ đã đi được nửa lộ trình. Dân Nam ghi lại và đoán (mò) thêm phần chót. Đúng sai chưa biết, nhưng tình hình hiện nay rất có lợi cho phe dân chủ trong nước. Vì vậy, Dân Nam nghĩ là bất cứ ai có tinh thần yêu quê hương, hãy giúp nêu ra tất cả sự thật lịch sử Việt Nam, để đánh đổ bộ sử dối trá của cộng sản, giúp cho Hoa kỳ và phe tự do sớm loại bỏ cộng sản Á châu . Ngày nào cộng sản Á châu còn ngày đó Á châu Thái bình dương vẫn chưa yên. Loại bỏ cộng sản Á châu thì Châu Á Thái bình dương sẽ được tự do, dân chủ, hòa bình và thịnh vượng lâu dài. Đồng thời Việt nam hậu cộng sản cũng thoát vòng kim cô của “Đại Hán”. Mong là như vậy. Dân Nam Hải ngoại, Dec 2011 ----------------- Kèm theo phần nhỏ sự thật lịch sử Việt Nam từ 1945 về sau: 1) Đi xa nhìn về: Lá cờ Việt Nam trên đất Mĩ và những mảnh hồn Việt (Phần kết) http://www.rfavietnam.com/node/795 Gởi ông Phạm đình Trọng (phần 1) http://www.rfavietnam.com/node/795#comment-3580 Gởi ông Phạm Đình Trọng (Phần 2) http://www.rfavietnam.com/node/795#comment-3603 Gởi ông Phạm Đình Trọng (phần 3) http://www.rfavietnam.com/node/795#comment-3616 Gởi ông Phạm Đình Trọng (phần kết) http://www.rfavietnam.com/node/795#comment-3657 2) Không còn mùa Thu http://www.rfavietnam.com/node/895 Gởi ông Trọng http://www.rfavietnam.com/node/895#comment-4010

Khổng minh có nói:” 1 hàng rào phải có ít nhất 3 cột chống-> 1 người hảo hớn phải có ít nhất 3 người giúp việc: a/. Spy: gián điệp. Tính chất: trung thực, ko gian xảo, ko nói dóc nói láo bịa chuyện lợi mình hại người, ko a dua nịnh hót làm điều xằng bậy… Tụi nó đã dùng kỹ xảo này cho mấy ông kia gái đẹp…và thu lại thành 1 cái đĩa->nếu dám đụng đến ông thì ông xì ra cho chết như Bùi Tiến Dũng… b/. Sử dụng Khổng Minh Gia Cát Lượng bày mưu tính kế: diệt gian c/. Luôn giữ cho mình “vũ khí phòng thân” hay còn gọi là “vũ khí bí mật”->phòng khi nguy biến có thể đem ra sử dụng… Chúc anh Châu, anh Kami và ông Tư Sang nhìu nhìu sức khỏe ạ!