You are here

Nhân sự Chủ Chốt: Hội nghị TƯ 15 Quyết - Đại hội 13 Bù Nhìn

Ảnh của nguyenvandai

Sáng nay 16/1/2021, đảng CSVN khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Ông Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu và nhấn mạnh đây là hội nghị áp chót của nhiệm kỳ khóa XII, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng để bàn về các nội dung: tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và chuẩn bị 4 nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XIII.


Tôi đưa ra sự so sánh giữa dân chủ và độc tài để chúng ta cùng làm rõ hơn bản chất độc tài của đảng và chế độ CSVN. Qua đó chúng ta sẽ thấy Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của đảng CSVN chỉ là hình thức ngụy dân chủ và bù nhìn.

Đầu tiên chúng ta xem dân chủ là gì?

Dân chủ là tất cả mọi quyền lực nhà nước đều thuộc về Nhân dân. Quyền lực của Nhân dân thể hiện ở hai khía cạnh:

Thứ nhất, tất cả mọi công dân Việt Nam, mọi đảng phái, tổ chức chính trị đều có quyền tự do ứng cử vào Quốc hội và Cơ quan đại diện của Nhân dân ở các cấp. Mọi công dân VN cũng có quyền ứng cử vào chức vụ đứng đầu nhà nước, tỉnh, thành phố, quận huyện, xã phường,…

Thứ hai, Nhân dân VN có quyền lựa chọn và quyết định đảng cầm quyền, người đứng đầu nhà nước, tỉnh thành phố, quận huyện, xã phường thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng.

Đối lập với dân chủ là độc tài.

Trong chế độ độc tài CSVN thì tầng lớp chóp bu của đảng CSVN quyết định mọi vấn đề của đất nước. Họ quyết định ai là người cai trị đất nước, ai là đại biểu quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Mọi cuộc bầu cử quốc hội chỉ là hình thức ngụy dân chủ để lừa dối Nhân dân và cộng đồng quốc tế. Lá phiếu của người dân không có ý nghĩa quyết định. Những người trúng cử đại biểu quốc hội đã được tầng lớp chóp bu của đảng CSVN quyết định từ trước, kể cả tỷ lệ phiếu bầu là bao nhiêu %.

Ví dụ: Hiện nay Ban chấp hành TƯ khóa 12 đang chọn và quyết định Ban chấp hành TƯ khóa 13. Sau khi Đại hội 13 kết thúc, thì Ban chấp hành TƯ khóa 13 sẽ quyết định lựa chọn những ai làm đại biểu quốc hội.

Bởi vậy mới nói độc tài là bản chất không bao giờ thay đổi của đảng và chế độ CSVN.

Dân chủ trong đảng CSVN là gì?

Mọi đảng viên đảng CSVN đều có quyền tự do ứng cử chức vụ lãnh đạo cao nhất là Tổng bí thư và ứng cử vào Ban chấp hành TƯ.

Mọi đảng viên đảng CSVN có quyền lựa chọn và quyết định ai là Tổng bí thư, các Ủy viên của Ban CH TƯ thông qua cuộc bầu cử tự do trong đảng CSVN.

Đối lập với dân chủ trong đảng là độc tài trong đảng.

Như đã nói, tầng lớp chóp bu của đảng CSVN không chỉ độc tài với Nhân dân và đất nước Việt Nam, mà còn độc tài với chính hơn 5 triệu đảng viên đảng CSVN.

Hơn 5 triệu đảng viên đảng CSVN không có quyền ra ứng cử chức Tổng bí thư, ủy viên Ban CH TƯ. Tất cả các chức vụ cao nhất, ai được là ủy viên trung ương của nhiệm kỳ tiếp theo đều được tầng lớp chóp bu của đảng CSVN quyết định trong các cuộc họp của Bộ chính trị và Ban CH TƯ của khóa đương nhiệm.

Tôi xin trích lời phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng trong ngày khai mạc Hội nghị TƯ 15 để chúng ta thấy rõ mọi vấn đề đã được các Hội nghị TƯ của nhiệm kỳ 12 quyết định xong xuôi:

“Tại Hội nghị Trung ương 13 tháng 10/2020 và Hội nghị Trung ương 14 tháng 12/2020 khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định những nội dung quan trọng của công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Cụ thể, Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Sau Hội nghị Trung ương 14, trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương, ý kiến giới thiệu của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã thảo luận, cân nhắc kỹ và thống nhất giới thiệu sự lãnh đạo chủ chốt khóa 13 bao gồm: các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa XIII và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tái cử".

Như vậy qua các Hội nghị TƯ 13, 14 và 15 thì tất cả mọi vấn đề nhân sự chủ chốt, Bộ chính trị, Ban bí thư, … đều đã được Ban chấp hành TƯ khóa 12 quyết định.

Việc tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ 13 tới đây chỉ là hình thức che đậy bản chất độc tài trong đảng CSVN với hơn 5 triệu đảng viên mà thôi.

Gần 1,600 đại biểu dự Đại hội chỉ được phép thảo luận và biểu quyết những vấn đề, những nội dung, các nhân sự đã Ban CH TƯ khóa 12 quyết định qua các Hội nghị TƯ.

Như vậy, chúng ta khẳng định Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của đảng CSVN diễn ra từ ngày 25 tháng 1 tới ngày 2 tháng 2 năm 2021 chỉ hình thức và bù nhìn.