You are here

SỰ CẦN THIẾT TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG CỦA HỘI AEDC

Ảnh của nguyenvandai

SỰ CẦN THIẾT TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG CỦA HỘI AEDC

Hội AEDC được thành lập ngày 24 tháng 4 năm 2013. Sau khi thành lập Hội AEDC đã có những hoạt động tích cực trong việc quảng bá về các quyền con người, xã hội dân sự, cổ vũ xây dựng một chế độ dân chủ đa đảng tại Việt Nam… thông qua việc mở các lớp học, huấn luyện cho các bạn trẻ, sinh viên,.. bằng hình thức online qua internet hay lớp học trực tiếp. Những hoạt động công khai và tích cực đã dẫn hành động đàn áp khốc liệt của nhà cầm quyền cộng sản VN với Hội AEDC từ giữa năm 2017. Đã có 7 thành viên lãnh đạo bị bắt từ cuối tháng 7 đến tháng 10 năm 2017, trước đó 2 thành viên bị bắt tháng 12/2015. Có khoảng 10 thành viên khác phải chạy lánh nạn ra nước ngoài, những thành viên còn lại trong nước đã rút vào hoạt động bí mật.

Đã gần một năm qua, Hội AEDC không còn Ban lãnh đạo cao nhất để đưa ra phương hướng, đường lối hoạt động, cũng như thực hiện các công việc đối nội và đối ngoại. Đồng thời, các Điều lệ và Qui chế không còn phù hợp với tình hình mới, cần phải sửa đổi.

Với tình hình trong nước và quốc tế hiện nay, Hội AEDC phải thay đổi hoàn toàn phương thức hoạt động:

1/ Ở trong nước, tất cả các thành viên rút vào hoạt động bí mật nhằm bảo đảm an toàn cho các thành viên để củng cố và xây dựng và phát triển lực lượng. Tạm thời không bầu các thành viên lãnh đạo ở trong nước.

2/ Tất cả mọi hoạt động công khai đều được tiến hành ở hải ngoại như truyền thông, đào tạo, công tác tổ chức, vận động quốc tế và đồng bào Việt Nam hải ngoại. Với mục đích tìm kiếm sự giúp đỡ để ủng hộ cho các thành viên ở trong nước. Tất cả các thành viên lãnh đạo đều ở bên ngoài Việt Nam nhằm bảo đảm sự hoạt động liên tục, an toàn và hiệu quả.

Trong những ngày qua, Hội AEDC đã tiến hành nhiều cuộc họp, thảo luận. Đa số các ý kiến đều đồng ý tiến hành Đại hội bất thường để bầu Ban lãnh đạo và sửa đổi Nội qui, Qui chế. Tuy nhiên, còn một số ý kiến phản đối mang tính thiểu số.

Việc tiến hành Đại hội bất thường của Hội AEDC là cần thiết và cấp bách để bầu cử Ban lãnh đạo nhằm kiện toàn lại tổ chức hoạt động, sửa đổi Điều lệ và Qui chế cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Là người có ý tưởng và sáng lập viên của Hội AEDC, tôi kêu gọi tất cả các thành viên ở trong và ngoài nước hãy đoàn kết và ủng hộ việc tổ chức Đại hội bất thường của Hội AEDC.

Tôi cũng kêu gọi Quí đồng bào ở trong và ngoài nước đã và đang ủng hộ, yêu mến Hội AEDC hãy ủng hộ Đại hội bất thường của Hội AEDC.

Ngày 23 tháng 7 năm 2018.

Sáng lập viên: Nguyễn Văn Đài.