You are here

Video: Bộ trưởng ngoại giao VN bảo vệ thành tích nhân quyền

Bài bình luận

Không ! Không ! Dân không còn tin ông nuã ông ói! .... Ông bô truo'ng bô ngoai giao thân mê'n ! Ông nói huênh hoang và thât là trân tráo và tro trēn tó'i muc' tôi pha'i xâ'u hô' dùm cho ông..O' dây pha'i hiê'u ra'ng ông chi' là môt con Két không hón không kém ... Ngoai giao kiêu' gi' vây ? Nói lào & ba hoa qua' cò' .. Nha tù chât ních nhüng nguoi' yêu nuoc' kính Chua' .. Xà lim khóa cô' các vį thuong toa xa' thân vì dao .. Ông không thâ'y mät ông là mät mo cau hay sao dóį dân chùng nô'i dây rô'i mó'i biêt' ? Nay chúng tôi xim nhä'c laį dê' cho ông biêt': -Ngoaį giao là ngoaį giao càng -Nói näng diên tàng kiêu' Pham binh Minh vây xin ông nên sám hô'i hay xung tôį di là vua' .. Nguyên ngā Phuong Tha'o

Ông Pham ..U Minh... Ông nói hay qúa ... Mà cüng tro trēn qúa .. Hèn gì câu 3 cua' ông không tin Sao duoc ... Theo tôi ông chi' có lâ'm 1 bom nhái cua' dòan kįch nói : rút xuong gà va' chà xuong vįt là sô' môt Chúc õng mau tô'i sö' dê' vê' châ'u diêm chu'a ..