You are here

Video: Nhân sĩ trí thức khởi kiện Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội

Bài bình luận

Kiện Cán bộ lãnh đạo nhà nước hay cơ quan nhà nước để hy vọng được "Công lý" ư ? Làm gì có chuyện đó ở cái Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam! Tuy nhiên, quí vị Trí Thức vẫn nên kiện để mọi người thấy rằng trình độ am hiểu pháp luật của người Trí Thức Việt Nam rất cao và họ rất can đảm! Đụng vào "nhà nước" chỉ mang thêm họa! Nhưng, người Trí Thức bao giờ cũng vẫn phải vất vả khai phóng, mở đường. Thêm vào đấy, một lần nữa minh chứng " Công lý Ảo " tại VN sau vụ Cù Huy Hà Vũ !!!