You are here

Video: Biểu tình chống Trung Quốc lần thứ 3, ngày 19-06-2011