You are here

Thoái đảng

Hiện tượng Chu Hảo. Liệu đã đủ để đánh rung những trí thức cấp tiến với tư duy "phản biện trung thành"? Liệu có tạo nên một phong trào phản tỉnh để thoát đảng.

Tự thoát cho mình, cũng là tìm lối thoát cho xã hội, quốc gia. 

Một làn sóng thoái đảng, tại sao không!