You are here

Mộ phần

Mộ phần, 2 m vuông là đủ. Xã hội văn minh, còn khuyến khích hoả táng. Sao cứ phải lăng mộ nguy nga đồ sộ thế? Người chiếm nguyên quả núi. Người san hết quãng đồng rộng hàng hec ta.

Có lẽ, đã đến lúc cần phải ban hành luật mai táng để kiểm soát các cụ. Không thể cứ mỗi ông chết là chiếm trọn một quả núi, một cánh đồng, giành tranh hết đất đai và ruộng vườn của dân để xây lăng mộ thế.

Phải xem, đó cũng là tội ác. Cho dù họ đã nằm yên dưới mồ.