You are here

Thủ tướng Thào Xuân Sùng

Chủ tịch hội nông dân Việt Nam, ông Thào Xuân Sùng, xứng đáng làm... Thủ tướng chính phủ, kế nhiệm ông Phúc.