You are here

Bộ trưởng không lương, tại sao không?

Lương, tăng cho người khốn khó. Bộ trưởng, không phải và không nên là đối tượng được tăng lương(*). Có Bộ trưởng nào khó khăn đến mức phải tăng lương không?

Ngược lại, Bộ trưởng và tất thảy 200 vị trung ương uỷ viên, nên gương mẫu không nhận lương, trong 5, hoặc 10 năm chẳng hạn. Một chính phủ không lương, một bộ máy trung ương đảng không lương, nhịn lương trong vài năm để chia chịu khó khăn chung với người dân - Tại sao không?

Thậm chí, có thể vận động 200 vị trung ương uỷ viên đóng góp 10 tỷ/người cho ngân khố, trong thời khắc mà chính phủ gần như đã cạn tiền.

Nhìn cuộc sống và tư dinh của các Bộ trưởng, trung ương uỷ viên và con cháu, anh em gia đình dòng tộc họ, 10 tỷ chỉ là muỗi.

Ai dám chắc tăng lương cho Bộ trưởng 30, hoặc 50, thậm chí 100 triệu là họ không tham nhũng?

Thay vì thắt lưng buộc bụng, tinh giản bộ máy, giảm chi tiêu, lại chủ trương tăng thuế, đè dân ra thu để tăng lương. Ấy là chính sách bất nhân!

---------------------------------

(*): Hội nghị trung ương 7 (đảng) đang bàn thảo đề án cải cách tiền lương, coi đây là “đột phá chống tham nhũng”. Đặc biệt, lương cho Bộ trưởng, có thể tăng đến mức trên 33.000.000 đồng. Theo Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng: nguồn lực tối đa dành để điều chỉnh tiền lương tăng thêm trong các năm 2021- 2022 khoảng 35.000 - 40.000 tỷ (nguồn: Vietnamnet).