You are here

Thơ!

Thời nay, thơ đã khốn rồi. Mấy cái hội thơ lại càng như thể... ị thêm vào thơ!