You are here

Ô nhiễm

Hoảng hốt trước thống kê về số bệnh nhân ung thư mỗi năm: 200.000 người.

Hoảng hốt về tình trạng thực phẩm bẩn, nguồn nước bẩn, môi trường bẩn cướp đi 75.000 sinh mạng Việt mỗi năm.

Đấy là những thứ ô nhiễm có thể nhìn thấy và đếm được qua từng...xác người.

Còn những ô nhiễm khác, có thể chưa đếm được qua từng xác người như vậy nên ít thấy ai hoảng hốt - Đó là ô nhiễm báo chí truyền thông, ô nhiễm giáo dục.

Và một thứ nữa, ô nhiễm đến cực điểm, di căn, bục rã, thối inh nhưng ít ai nhìn thấy, hay nhìn thấy mà không dám nói ra: đấy là ô nhiễm tư tưởng.

Báo chí bẩn, giáo dục bẩn, tư tưởng bẩn. Những thứ đó ung thư thì giết chết cả dân tộc, quốc gia.