You are here

Nhà báo, các bạn đang bảo vệ ai?

Trên facebook của bạn Dương Phong có đưa tin "Diễn đàn nhà báo và chính sách" vừa đưa ra một thông điệp với bà con Mỹ Đức rằng: "Chúng tôi kêu gọi người dân Mỹ Đức đảm bảo an toàn cho các nhà báo tác nghiệp".

Tôi không rõ diễn đàn là diễn đàn nào (không thấy nguồn dẫn?).

Trước khi đòi hỏi người dân đảm bảo an toàn "tác nghiệp" cho mình, hãy nhìn lại xem các nhà báo và thông tin báo chí đã bảo vệ được gì cho người dân, nếu không muốn nói là ngược lại.

Nếu có thật đây là sự lên tiếng đòi hỏi chính thức của các nhà báo, của một "diễn đàn báo chí" nào đó, thì đó là điều đáng để khinh miệt!

Dân Đồng Tâm (Mỹ Đức) đã làm gì ảnh hưởng đến "an toàn tác nghiệp" của các bạn? Dân, hay ai, lũ khốn kiếp nào đã từng vả cho các bạn hộc máu mồm, vỡ đầu dập mặt nhưng các bạn đâu dám “ẳng” lên một tiếng? 

Không chỉ riêng vụ này. Ngược lại những Tiên Lãng, Dương Nội, Văn Giang, Vụ Bản... và những sự kiện quanh đại án Formosa, các bạn đã "tác nghiệp" thế nào, ở đâu? Các bạn đã bảo vệ được ai, đang bảo vệ ai khi nhân danh nhà báo?