You are here

Gửi những ai từng nhồm nhoàm nhai cá Formosa

Ngay trong tâm nóng của Formosa, nhiều nhà báo đã kéo nhau về đây nhồm nhoàm nhai cá. Nhưng sau trận nhai cá an dân ấy, họ đã lánh xa dần, không đoái hoài chi.

Hôm qua, một ngày buồn. Những tiếng kinh cầu và... máu. 

Đã có đàn áp, máu dân đã đổ. Nhưng tất cả lặng câm. Báo chí, vẫn vùi đầu trong các bản tin váy vú Lý Nhã Kỳ và cuộc tình Ngọc Trinh.

Các "nhà báo điều tra", các "cây bút phản biện" mới hôm rồi xăng xái về đây nhồm nhoàm nhai cá, thì hôm qua, trong một ngày buồn máu đổ ấy, lại thấy họ hùng hồn say sưa phản biện – toạ đàm về... cái con C...: "lập biên bản quả tang đái bậy thì tạm giữ... cái gì?".

Gặp bức biếm hoạ này trên mạng (không biết của ai):

Hơi quá, nhưng nhục. Chưa bao giờ nhục đến thế.