You are here

Xoá bia đá biển đồng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư (trung ương đảng) nên ban hành một chỉ thị (như chỉ thị cấm "nhiệt liệt chào mừng" trước đây) để dẹp xoá ngay nạn bảng đồng bia đá gắn gốc cây.

Như rác rưởi. Thậm chí (xin lỗi), nhiều khi nhìn thấy như những... bãi phân! Phải biết nhìn đấy như là điều sỉ nhục, vô văn hoá!

Stop "nhiệt liệt chào mừng" được, sao không dẹp nổi tệ bảng đồng bia đá nhớp nhơ này? 

Tôi nghĩ, ông Trọng Tổng Bí thư nên tiên phong. Trước đây, ông chẳng đã tiên phong, và là người có công dẹp loạn "nhiệt liệt chào mừng" đấy thôi. Trịnh Xuân Thanh dù gì cũng biến rồi. Vũ Huy Hoàng, có phê hay cố tình... làm nhục thêm, thì ông ấy cũng đã hưu.

"Đồng chí X" cũng vậy, đã yên phận thanh thản vô chùa tập tành tử tế.

Những "chiến cuộc" ấy coi như xong, nên khép lại.

Phải thấy rằng các "đồng chí" biển đồng bia đá kia cũng bẩn thỉu, nhớp nhơ không khác chi những thằng X ăn tàn phá hoại. Còn hơn cả, nó là một biểu hiện văn hoá quan chức kém cỏi, thiếu học.

- Quan chức, thậm chí nguyên thủ Việt nếu còn liêm sỉ, nên biết nhìn vào bức ảnh này để xấu hổ: