You are here

Bản tin video ngày 13-05-2010

Bài bình luận

Một số đám ghẻ giáo dân VN nản với Vatican rồi;<br>"thà mất nước, chứ ko mất chúa", nản<br><br>