You are here

VUI CHUYỆN QUÊ NHÀ 6: Lạc Quan (Quốc Thạch ghi nhận)

Trong bài nói chuyện với hội nghị 12 ban chấp hành trung ương đảng khoá X vừa rồi ở Hà nội, ông tổng bí thư Nông Đức Mạnh nêu ra những yêu cầu về nhân sự cho ban chấp hành trung ương khoá XI sắp tới. Ông dặn dò toàn thể đảng viên đảng cộng sản Việt Nam là phải “lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đồng chí:
1. Thật sự có bản lĩnh chính trị vững vàng,
2. Tuyệt đối trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác,
3. Luôn luôn kiên định mục tiêu lý tưởng cao cả của Đảng ta, của nhân dân ta là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;
4. Có phẩm chất đạo đức trong sáng,
5. Gương mẫu trong lối sống, liêm khiết, trong sạch,
6. Không quan liêu, tham nhũng, lãng phí;
7. Có năng lực trí tuệ và tổ chức thực tiễn,
8. Có tư duy đổi mới, sáng tạo,
9. Dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung,
10. Có năng lực tham gia vào việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng;
11. Có đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;
12. Đoàn kết và có khả năng quy tụ sự đoàn kết,
13. Có uy tín cao trong Đảng và trong nhân dân.”
Xin thưa rõ rằng trên đây là nguyên văn lời của ông Nông Đức Mạnh. Người ghi nhận chỉ đánh số cho ai nấy đều rõ tiêu chuẩn chọn lựa vào ban chấp hành trung ương đảng khoá XI thôi, chứ tuyệt nhiên không thay đổi thêm bớt một ly ông cụ nào.
Chỉ có điều này không hiểu, là làm thế nào đảng viên kiếm được những người có các đức tính như thế để lựa chọn, giới thiệu và bầu? Hay là cứ đợi đến khi ban chấp hành trung ương khoá XI đã thành ban thành bệ rồi, thì sẽ biết 13 đức tính trên khi thể hiện ra thành con người cụ thể sẽ ra sao? Dẫu thế nào thì cũng phải công nhận tinh thần lạc quan cực cao của ông tổng bí thư, có khi cao đến mấy từng mây!

Bài bình luận

chi moi tieu chuan khong tham nhung thoi da kho roi!!!!